Zakończenie realizacji projektu PoMOC dla pieczy rodzinnej z podkarpacia!

Zakończenie realizacji projektu PoMOC dla pieczy rodzinnej z podkarpacia!

W dniu 15.12.2023r. zakończyliśmy realizacje projektu pn. PoMOC  dla pieczy rodzinnej z podkarpacia!  dofinansowanego z budżetu województwa Podkarpackiego  – regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Rzeszowie.

W  ramach projektu zrealizowano następujące założone działania:

– zorganizowano łącznie 6 szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje opiekuńczo – wychowawcze opiekunów:

JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIEĆMI Z ZABURZENIEM PRZYWIĄZANIA W RODZINACH ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH – 2 takie szkolenie w formie stacjonarnej i online – łącznie 30 osób przeszkolono z tej tematyki,

– JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIEĆMI Z ZABURZENIEM PRZYWIĄZANIA W RODZINACH ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH – łącznie 35 przeszkolono z tej tematyki

– Szkolenie  pt. „Zawodowy Nowy Dom” – na tzw. rodziny zastępcze  zawodowe specjalistyczne  – do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi, o których mowa w   § 4  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620) – zatwierdzony decyzją MR,PiPS z dn. 08.04.2022r. Nr 3/2022/RZ swoim zakresem obejmuje 20 godzin dydaktycznych (15 godzin zegarowych) – W szkoleniu udział wzięło  16 osób;

– Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka, o których mowa w  § 3 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011roku w sprawie szkoleń  dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (DZ. U. Nr 274, poz. 1620) – zatwierdzony decyzją MR,PiPS z dn. 30.01.2019r. Nr DSR.I.8307.32.2018.AKU także do prowadzenia w formie zdalnej. W szkoleniu udział wzięło 17 osób.

– 106 godzin szkoleniowych szkoleń specjalistycznych dla czynnych opiekunów zastępczych i adopcyjnych

Przeprowadzono 80 godzin bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psycholog/terapeuta/pedagog), z którego skorzystało 36 osób

Łącznie w  projekcie udział wzięły 94  osoby (członkowie rodzinnych form pieczy zastępczej) z całego podkarpacia (14 powiatów: Rzeszowskiego, przemyskiego, ropczycko – sędziszowskiego, strzyżowskiego, leskiego, bieszczadzkiego, dębickiego, brzozowskiego, tarnobrzeskiego, niskiego, leskiego, jasielski, krośnieński, sanocki).

 

 

Search Here